Флора Чорнобильської зони відчуження

фото рослини чорнобиль

Флора Чорнобильської зони

Сторінка описує сучасний стан (на 2007 рік) флористичних комплексів та видову структуру фітоцензів, що сформувались в межах Чорнобильської зони відчуження в післяаварійний період.

Основні типи рослинності зони відчуження

Основними типами природної рослинності, які виростають на території Чорнобильської зони відчуження є лісова, лучна та болотна рослинність.
За лісорослинним районуванням та грунтово-кліматичними умовами територія зони відчуження відноситься до зони Українського Полісся (підзона Київського Полісся). Цей район займає Поліську низину Східноєвропейської рівнини.
З моменту припинення господарської діяльності значні території зони відчуження колишні сільськогосподарські угіддя (їх рослинний покрив) зазнали суттєвої трансформації. В перші роки після аварії сільськогосподарські угіддя заросли однорічними бур’янами. Впродовж наступних двох-трьох років однорічні бур’яни були витіснені кореневищними бур’янами (двох- та багаторічними). Розпочинаючи з 1994-95 рр. зміни флористичного складу лук зазнали відносної стабілізації, яка триває й до сьогодні. Безлісі ділянки Чорнобильської зони зараз вкриті угрупованнями з переважанням пирію повзучого, куничника наземного та ін.

 

карта экосистем Чернобыль и зона отчуждения
Ліси, луки та перелоги Чорнобильської зони відчуження

Просторова схема типів рослинності Чорнобильської зони відчуження.

За останнє десятиріччя відмічаються інтенсивні процеси заростання (заліснення) лук та перелогів Чорнобильської зони відчуження деревною рослинністю. В більшості це самосів берези та сосни. Вчені вважають, що завдяки природному залісненню вже більше 40% лук Чорнобильської зони вкрились деревною рослинністю.
В місцях, які суцільно заросли пирієм повзучим утворюється надзвичайно густий травостій зі 100% покриттям. При цьому утворюється досить щільний шар підстилки (відмерлі рештки рослин), який перешкоджає укоріненню та росту інших видів рослин, особливо дерев. За таких умов, на ділянках з переважанням пирію заліснення відбувається надзвичайно повільно.
Видовий склад лісових насаджень Чорнобильської зони відчуження визначаються в першу чергу умовами росту (склад грунтів та умови зволоження). В структурі лісового фонду зони відчуження, в порівнянні з доаварійним періодом, відбулись суттєві зміни, які пояснюються залученням до лісових земель більш продуктивних земель колишніх сільськогосподарських угідь.
В структурі порід лісів зони відчуження переважають насадження сосни звичайної. Під сосною зайнято більше 50% від загальної части лісів зони відчуження, а за продуктивністю соснові ліси складають 74% запасу деревини. Більшість соснових насаджень мають штучне походження, ці лісові культури створювались в 40-60 роках минулого століття.
Необхідно зазначити, що площі лісів зони відчуження поступово зменшуються. Це відбувається завдяки підтопленням, радіаційному ураженню та ін (див. схему приведену нижче). Суттєвої шкоди лісу завдають природні шкідники та хвороби.

Пожежі в чорнобилі та зоні відчуження карта

Карта - тип лісу Чорнобиль

Схема ділянок лісів Чорнобильської зони відчуження, які зазнали пошкоджень (радіаційних уражень та пожеж).

Літературні джерела про ліс в Чорнобиль ській зоні:

  • Кучма М.Д., Архіпов А.М., Бідна С.М. Спеціалізована система еколого-лісівничого догляду за лісами зони відчуження. Чорнобильський науково-технічний центр міжнародних досліджень. 1997. 12 С.
  • Иванов Ю.А., Паскевич С.А. Некоторые нерешенные радиоэкологические проблемы зоны отчуждения ЧАЭС // Агроэкологический журнал. 2005. №3. С. 26 – 31.
  • Паскевич С.А. Вынос 90Sr и 137Cs надземной фитомассой растительных сообществ лугов и залежей Чернобыльской зоны отчуждения // Радиационная биология. Радиоэкология. 2005. Вып. 45. -№3. С. 281 – 286.